Πολιτική Ποιότητας

Αποστολή του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας και Έκβασης Νοσημάτων (CLEO) είναι να ανακαλύψει και να διαδώσει τις γνώσεις και τα ευρήματα της επιδημιολογικής έρευνας σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της αντιμικροβιακής αντοχής, να προωθήσει την υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης των ασθενών και να διευκολύνει, να οργανώσει και να συγκεντρώσει την απόδοση της κλινικής επιδημιολογικής έρευνας.

Όραμα του CLEO είναι η βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα ελληνικά νοσοκομεία με έμφαση στην πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και στην ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.

Στόχος του CLEO είναι:

 • Να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες
 • Να ολοκληρώνει εντός χρονοδιαγραμμάτων και με επιτυχή τρόπο τις προσφερόμενες υπηρεσίες
 • Να βελτιώνει συνεχώς την εικόνα και την οργάνωση του
 • Να αυξάνει τον αριθμό των έργων στα οποία έχει ενεργό συμμετοχή
 • Να παρακολουθεί και να εφαρμόζει το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του
 • Να βελτιώνει διαρκώς τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής και τήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Προκειμένου να επιτύχουμε τα παραπάνω, η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι, δηλώνουμε τη Δέσμευσή μας στις εξής αρχές:

 • Τη στρατηγική ανάλυση των στόχων και των επιδιώξεων των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών του CLEO με στόχο την προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους
 • Την άριστη εσωτερική επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και Εργαζομένων
 • Την επιλογή εξειδικευμένων επιστημόνων και τη συνεχή εκπαίδευσή τους
 • Την αξιοπιστία των εξωτερικών συνεργατών και των προμηθευτών του CLEO και τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγησή τους
 • Τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και των εργαζομένων του CLEO και τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
 • Την τήρηση χρονικών και οικονομικών δεσμεύσεων στις υπηρεσίες που εκτελούνται
 • Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του CLEO
 • Τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας
 • Την παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από το καθορισμό ενός πλαισίου δεικτών το οποίο ανασκοπείται συστηματικά

Κάθε χρόνο, από το 2018, το CLEO λαμβάνει πιστοποίηση ποιότητας σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας, ISO 9001:2015, στα πεδία της διαχείρισης έργων, του σχεδιασμού και υλοποίησης κλινικών, επιδημιολογικών και άλλων μελετών στον τομέα της Υγείας, καθώς και στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για θέματα που άπτονται του τομέα της Υγείας.

SNF primary logo_long_hi.png


Το CLEO ιδρύθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ως βασικός δωρητής.

iso logo.jpg