Απόρρητο και Όροι Χρήσης

Γενικά

Με το παρόν ορίζεται ότι ο διαδικτυακός τόπος http://www.cleoresearch.org (στο εξής αναφερόμενος και ως «site» ή «ιστοσελίδα», με όλους τους παραπάνω όρους να έχουν την ίδια ακριβώς έννοια) προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική πληροφόρηση των επισκεπτών-χρηστών (εφεξής καλούμενοι «χρήστες») του.

Το Νομικό Σημείωμα και οι Όροι Χρήσης, όπως τροποποιούνται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο κλινικής επιδημιολογίας και έκβασης νοσημάτων» και τον διακριτικό τίτλο «CLEO» (στο εξής αναφερόμενη ως «CLEO») ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ορίζουν τον τρόπο χρήσης αυτής της ιστοσελίδας.

Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά το Νομικό Σημείωμα και τους Όρους Χρήσης.

Η χρήση και η πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρακάτω όρους καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία. Η σύνδεση και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα υποδηλώνει την κατανόηση και την πλήρη και χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή από την πλευρά των χρηστών του συνόλου των γενικών όρων και των προϋποθέσεων αυτών.

Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε εκ των όρων και προϋποθέσεων αυτών, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε την παρούσα ιστοσελίδα και να μην κάνετε χρήση αυτής.

Η παρούσα ιστοσελίδα δημοσιοποιείται από το CLEO που είναι καταχωρημένo στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 132542701000/24.11.2014 και εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη αριθμ.5.

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου της Ιστοσελίδας

Διαχειρίστρια: Μαρκέλα Κονιόρδου
Οδός Γεωργίου Ξενοπούλου, αριθμ. 9
ΤΚ 154 51
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210.777.7363
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: info [at] cleoresearch.org

Νομικό Σημείωμα

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει γενικές πληροφορίες για το CLEO. Το CLEO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενό της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ούτε η ιστοσελίδα ούτε κάποιο από τα επιμέρους περιεχόμενά της επιδιώκει να παρέχει κανενός είδους συμβουλές ή να διαφημίσει τις υπηρεσίες που παρέχει το CLEO. Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες περιεχομένου της ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, χωρίς καμία ευθύνη του CLEO. Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει πληροφορίες ή αναφορές σε πρόσφατα αποτελέσματα ερευνών ή δραστηριοτήτων του CLEO. Οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία αποσκοπεί αποκλειστικά στη γενική ενημέρωση των χρηστών και δεν θα πρέπει να βασίζονται οι χρήστες σε αυτά ή να τα αναπαραγάγουν ή αναδημοσιεύουν χωρίς προηγούμενη ρητή και γραπτή άδεια από το CLEO.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (πλήν όσων στοιχείων ρητά αναφέρεται και προκύπτει ευθέως ότι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του CLΕO και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα έχουν τεθεί καλόπιστα και μόνο για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο, διαδικασία, και μέσο (ηλεκτρονικό, έντυπο ή άλλο) ολική ή μερική αναπαραγωγή, αντιγραφή, χρήση, αναδιανομή, τροποποίηση, προσαρμογή, ενσωμάτωση, αναδημοσίευση, μετάφραση, εμπορική χρήση, αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας ή διανομή κατατεθειμένων σημάτων καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του CLEO, με εξαίρεση όσα αναφέρονται κατωτέρω για χρήση για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Περαιτέρω, απαγορεύεται και η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας της ιστοσελίδας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια του CLEO.

Άδεια Χρήσης

Το CLEO, ενθαρρύνει την χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μόνο για προσωπική ενημέρωση και για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή η αποθήκευση δεδομένων που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσης τους από την ιστοσελίδα και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στην ιστοσελίδα) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών και ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών (που ενδέχεται να αναγράφονται στην σχετική ένδειξη της ιστοσελίδας). Οι χρήστες αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα την ανωτέρω δήλωση.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί Ευθύνης Διαδικτύου

Το CLEO καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επιστημονική αρτιότητα, επάρκεια, να ανταποκρίνονται στην επικαιρότητα και να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, όμως δεν παρέχεται η εγγύηση ότι η παρούσα ιστοσελίδα ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των χρηστών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

Ο κάθε χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση «αντιικού» λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού του υπολογιστή και των αρχείων του από «ιούς» ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος «ιού». Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε χρήστης επιβαρύνεται με το σύνολο των τυχόν δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του και γενικά του συστήματός του για την επάνοδό του στη προτέρα ομαλή κατάσταση.

Σύνδεσμοι προς διαδικτυακούς τόπους (links)

Σε καμία περίσταση, το CLEO δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε άλλα sites ή συνδέονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την ιστοσελίδα.

Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών της ιστοσελίδας, ενώ οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των διαδικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων διαδικτυακών τόπων ενώ το CLEO ουδεμία φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το CLEO για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, τους οποίους οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι ακολουθούν.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

- Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε
Κατά την υποβολή ηλεκτρονικής επικοινωνίας σας με το CLEO η τελευταία ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων κυρίως του ονόματος και της ηλεκτρονικής και ταχυδρομικής σας διεύθυνσης.

- Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την αποστολή ενημερωτικού υλικού και την εν γένει πραγματοποίηση ενημερώσεων προς τους χρήστες σχετικά με τις δραστηριότητες του CLΕO και/ή προκειμένου να απαντήσουμε ή επικοινωνήσουμε μαζί σας μεμονωμένα σε συνέχεια της επικοινωνίας σας.

- Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Τα στοιχεία που συλλέγονται από τους χρήστες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης.

- Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα
Σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του Νόμου 2472/1997, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά, παρακαλούμε αποστείλετε σχετικό μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info[at]cleoresearch.org ή επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κέντρο κλινικής επιδημιολογίας και έκβασης νοσημάτων»
Οδός Γεωργίου Ξενοπούλου, αριθμ. 9
ΤΚ 154 51
Αθήνα, Ελλάδα

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Η ιστοσελίδα και οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται στο Ελληνικό δίκαιο.
Για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τη χρήση, την εκτέλεση, την ερμηνεία ή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση αυτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.