Συμβουλευτική στην Έρευνα - Φόρμα

Στοιχεία Ερευνητή

Ναι Όχι Δεν είμαι σίγουρος

Πληροφορίες για το έργο

Ναί Όχι

Παρακαλώ πείτε μας πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
Επιλέξτε όσα από τα παρακάτω είναι κατάλληλα. Παρακαλώ επιλέξτε τουλάχιστον ένα.

Σχεδιασμός μελέτης και συμβουλευτική για συγγραφή πρότασης/πρωτοκόλλου

Για παράδειγμα:

 • Αρχική συζήτηση για διαμόρφωση ερευνητικών ερωτημάτων
 • Ανάλυση Ισχύος/υπολογισμός μεγέθους δείγματος
 • Δημιουργία πλάνου ανάλυσης
 • Εκτίμηση προϋπολογισμού για συγγραφή πρότασης
Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων

Για παράδειγμα:

 • Δημιουργία φορμών αναφοράς περιστατικού
 • Δημιουργία βάσεων δεδομένων
 • Καταχώριση δεδομένων
 • «Καθάρισμα» δεδομένων
Υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων

Για παράδειγμα:

 • Προετοιμασία της βάσης δεδομένων για ανάλυση
 • Στατιστική ανάλυση σε μια ήδη υπάρχουσα βάση
 • Ερμηνεία στατιστικών αποτελεσμάτων
Διαδικασία δημοσίευσης
 • Συγγραφή άρθρου/περίληψης
 • Αξιολόγηση άρθρου/περίληψης
Δεν είμαι σίγουρος/η τι χρειάζομαι, ή δεν είδα εδώ αυτό που χρειάζομαι